Inbjudan årsmöte 2022

Styrelsen kallar till årsmöte den 29:e mars kl 20:00.

Mötet sker digitalt via teams. Anslut till mötet via följande länk: Anslut till mötet

Agenda:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 1. Val av a) föreningens ordförande samt halva antalet ledamöter för en tid av 2 år; jämna år b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; udda år c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordningen för en tid av 1 år; d) 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.
 2. Övriga frågor.